Pośredniczymy między innymi w niżej wymienionych ubezpieczeniach finansowych:

  • gwarancja zapłaty należności celnych i podatkowych
  • gwarancja zwrotu zaliczki
  • gwarancja zapłaty wadium
  • gwarancja należytego wykonania kontraktu
  • gwarancja usunięcia wad i usterek
  • gwarancja kaucyjna
  • ubezpieczenie płatności sprzedanych towarów